Subscribe
Share
Search
Back To Top
Scroll To Discover
top

Blog

  /  

ஏறத்தாழ 258 மரங்களுக்கும் மேல் வர்தா புயலால் சாலையில் சாய்ந்துள்ளன, 300 மேற்பட்ட பகுதிகளில் பாதிப்புகள். மனிதனைக் காற்றும் நீருமே அதிகமாகக் கொல்கின்றன. காற்றையும், நீரையும் மாசுபடுத்தியதன் விளைவு அவனையே

WhatsApp chat